Galeria

Zakłady Odzieżowe TARNOWSKIE GÓRY Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, 
ul. Nakielska 33 
NIP: 6452522533 
KRS: 0000379353

Kontakt

Tel.: +48 (32) 47 94 451
Fax: +48 (32) 47 94 456
E-mail: office@zotg.pl

Dyrektor d/s 
sprzedaży i zakupów

Justyna Czornik 
Tel.: +48 (32) 47 94 440 Mob.: + 48 795 531 919 
E-mail: justyna.czornik@zotg.pl

Mapa


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

  1.  Administratorem Danych Osobowych jest Zakłady Odzieżowe TARNOWSKIE GÓRY ul. Nakielska 33, 42- 600 Tarnowskie Góry;
  2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: ado@zotg.pl; 
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług;
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3; 
  5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane; 
  6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
  8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez Administratora Danych Osobowych.